Tremex е експлозив со најголема брзина на детонација. Tremex-от е смеса од повеќе продукти. Сите продукти се транспортираат во специјално АНФО возило складирани во посебни канистри. Истите не се готов производ се додека не се смешаат со одреден процент и испуштат во бушотините.

 Специјалното АНФО возило претставува подвижна лабараторија за производство на сите експлозиви кои ги нудиме на нашите потрошувачи.

 

Од палетата на Tremex експлозиви имаме два типа и тоа Tremex 70 и Tremex 100.

 

Продуктот Tremex 100 се состои од четирикомпонентна смеса и тоа Матрица, Дизел гориво, Трага 1 и Трага 2. 

Енергија                                    3,0MJ/kg

                                                     3,75MJ/l

Густина                                      1.25 g/cm³

Јачина на детонација           5000 m/s

 

 

Продуктот Tremex 70 се состои од петкомпонентна смеса и тоа Матрица,Амониум Нитрат, Дизел гориво, Трага 1 и Трага 2. 

Енергија                                    3,3MJ/kg

                                                     3,96MJ/l

Густина                                      1.20 g/cm³

Јачина на детонација           4000 m/s

tremex